• image023 281 800
  • imageinfo@zazeli.opcina-kali.hr
kali-1600x900.jpg
20 Travanj 2023

V. Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Zaželi u Općini Kali”


Opis poslova:

dostava namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni i osobnom izgledu, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba.

Vrijeme početka i trajanja rada: za vrijeme trajanja projekta „Zaželi u Općini Kali”.

 Ciljane skupine:

Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive/ranjive skupine u lokalnoj zajednici (primjerice, žene od 50 godina naviše, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice).

Prednost u zapošljavanju imaju žene pripadnice teže zapošljivih/ranjivih skupina.

 Ostali uvjeti:

- punoljetnost

- ne-vođenje kaznenog postupka

 

Uz prijavu na oglas kandidati trebaju priložiti:

1.      Obrazac prijave,

2.      Životopis s kontakt telefonom

3.      Presliku osobne iskaznice

4.      Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti,

5.      Ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

6.      Dokaz o završenom obrazovanju

7.      Dokaz o pripadnosti ciljanoj skupini (npr. žene s invaliditetom: preslika Rješenja o invaliditetu)*

8.      Uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci

9.      Izjava o suglasnosti za korištenje osobnih podataka
* Dokumenti kojima se utvrđuje pripadnost ciljanoj skupini:

·         Žene od 50 godina i više

- osobna iskaznica

·         Osobe s invaliditetom

- nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom

·         Žrtve trgovanja ljudima

- uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima

·         Žrtve obiteljskog nasilja

- uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja

·         Azilantice

- odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP

·         Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.

- rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji

·         Liječene ovisnice

- potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama

·         Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci

- potvrda o otpuštanju

·         Pripadnice romske nacionalne manjine

- izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini

·         Beskućnice

- rješenje CZSS-a o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane

skupine beskućnik

·         Pripadnice ostalih ranjivih skupina

- potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine (izjava osobe nije prihvatljiv dokaz).

 Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

VAŽNO: Obrazac prijave i obrazac Izjave o suglasnosti za korištenje osobnih podataka može se dobiti u općinskoj službi Općine Kali, Trg Marnjiva 23, Kali, radnim danom od 8:00 do 15:00 sati ili na internetskoj stranici Općine Kali: www.opcina-kali.hr

Prijave na oglas za mogućnost zapošljavanja u sklopu provedbe projekta „Zaželi u Općini Kali" podnose se do 28. travnja 2023. godine, s naznakom:

„Prijava na Oglas - Zaželi u Općini Kali” na adresu:

OPĆINA KALI, Trg Marnjiva 23,

23272 Kali

Prijave se mogu dostaviti i u pisarnicu Općine Kali na adresu Trg Marnjiva 23, 23 272 Kali.
S kandidatkinjama koje ispunjavaju formalne uvjete (tj. koje su se pravovremeno prijavile i čije su prijave potpune) obavit će se intervju, a u slučaju velikog broja prijava prethodno će se organizirati pismeno testiranje.

O terminima održavanja intervjua i eventualnog pismenog testiranja kandidatkinje će biti obaviještene na kontakte navedene u životopisu, a obavijest će biti dostupna i na internetskoj stranici Općine Kali:  www.opcina-kali.hr

Ako kandidatkinja ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukla prijavu na Natječaj.

 O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijava bit će
obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Kali zadržava pravo na poništenje Natječaja bez posebnog objašnjenja.

Sve informacije o Natječaju mogu se dobiti pozivom na tel. broj 023/281-800, 098 273 357 ili putem e-pošte: opcina.kali@zd.t-com.hr

image
image
image

SADRŽAJ OVE STRANICE ISKLJUČIVA JE ODGOVORNOST OPĆINE KALI